Memurlar İçin Yeni Dönem! Esnek ve Uzaktan Çalışma Modelleri Hazırlanıyor

Memurlar İçin Yeni Dönem! Esnek ve Uzaktan Çalışma Modelleri Hazırlanıyor
Memurlar tarafından büyük bir merakla beklenen esnek ve uzaktan çalışma modellerinin çalışma taslağı belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştireceğiz” açıklamasıyla maddeler yayımladı.

Hazırlanan yönetmelikte bakıma muhtaç aileye yardım, akademik çalışma gibi sebepler sunularak esnek çalışmayı talep edilebileceği belirtildi.

Esnek Zamanlı Çalışma Esasları

MADDE 6- (1) Esnek zamanlı çalışmada memurlar, çalışmalarını kurumları tarafından esnek zaman ve çekirdek zaman olarak iki kısma ayrılan çalışma günü süresi içerisinde yürütür. Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk yoktur.
(2) Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla beş saat olacak şekilde; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenir. Ancak öğle dinlenme süresi de esnek zaman olarak belirlenebilir. Günlük çalışma süresinin içerisine öğle dinlenme süresinin dahil edilip edilmeyeceği Kurumun tercihine bağlıdır.

Günlük Çalışma Süreleri

MADDE 7- (1) Günlük çalışma süresi günlük sekiz saat olup, kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden iki saat önce başlar ve bitme saatinden üç saat sonra sona erer.
(2) Memurlar çalışma günü süresi içerisinde her halde en fazla on saat çalışabilir.
(3) Esnek zamanlı çalışma şeklinde kurumlar memurlara günlük çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik gibi tanıyabildikleri gibi memurlardan bu süreleri sabitlemelerini de isteyebilirler. Çalışma saatleri sabitlenen memurlar bir sonraki sözleşme dönemine kadar bu süreleri değiştiremezler. Çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi her çalışma günü için aynı olmalıdır. Sabit zaman uygulamasında çalışma saatleri çizelgesi doldurulması zorunlu iken, serbest zaman uygulamasında bu zorunluluk yoktur.

Çalışma Saatlerinin Değişmesi

MADDE 8- (1) İşin gerektirdiği hallerde Kurum memurun işe daha erken gelmesini veya işten daha geç çıkmasını isteyebilir.
(2) Çekirdek zaman ve esnek zaman kurumlar tarafından bir yıl içerisinde çalışma yoğunluğu, hizmet gerekleri ve personel durumu dikkate alınarak en fazla iki defa değiştirilebilir.

Madde 12- (1) Değişken zamanlı çalışmada memurlar, çalışmalarını kurumları tarafından esnek zaman ve çekirdek zaman olarak iki kısma ayrılan günlük çalışma süresi içerisinde yürütür. Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk yoktur.
(2) Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla beş saat olacak şekilde; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenir. Ancak, öğle dinlenme süresi de esnek zaman olarak belirlenebilir. Günlük çalışma süresinin içerisine öğle dinlenme süresinin dahil edilip edilmeyeceği Kurumun tercihine bağlıdır.
(3) Değişken zamanlı çalışma şeklinde esnek zaman içerisinde günlük çalışma başlangıç ve bitiş saatleri ile çalışma süreleri sabit olmadığı için memurlar “Çalışma Saatleri Çizelgesi” doldurmaz.

Günlük Çalışma Süresi

MADDE 13- (1) Günlük çalışma süresi kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden iki saat önce başlar ve bitme saatinden üç saat sonra sona erer.
(2) Memurlar kanuni çalışma süresi kadar çalışmakla birlikte kanuni günlük çalışma süresi kadar çalışmak zorunda değildir. En az çekirdek zaman kadar, en fazla ise on saat olmak üzere memurlar günlük çalışma sürelerini belirleyebilirler.

Çalışma Saatlerinin Değişmesi

MADDE 14- (1) İşin gerektirdiği hallerde Kurum memurun işe daha erken gelmesini veya işten daha geç çıkmasını isteyebilir.
(2) Çekirdek zaman ve esnek zaman kurumlar tarafından bir yıl içerisinde çalışma yoğunluğu, hizmet gerekleri ve personel durumu dikkate alınarak en fazla iki defa değiştirilebilir.

Şahsi İşlemler

MADDE 15- (1) Memurlar çekirdek saati içerisinde kurumda bulunmak zorunda olup, doktor randevularını, banka, fatura ve benzeri şahsi işlemlerini esnek zaman içerisinde gerçekleştirmek zorundadır.
“Göreve geç gelmek” ile “görevden erken ayrılmak” fiillerinin tespiti
MADDE 16 – (1) Kanunun 125 inci maddesinin (A) bendinin (b) alt bendinin uygulanmasında “göreve geç gelmek” fiilinin tespitinde çekirdek zamanın başlangıç saatine, “görevden erken ayrılmak” fiilinin tespitinde çekirdek zamanın bitme saatine ve “görev mahallini terk etmek” fiilinin tespitinde çekirdek zaman dilimine göre değerlendirme yapılır.

Günlük Çalışma Süresi

MADDE 18- (1) Yoğunlaştırılmış çalışmada günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi Kanunun 100 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca tespit edilir.
(2) Memurlar bir günde en fazla on saat çalışabilirler. Memurların günlük çalışma süreleri eşit olabileceği gibi farklı da olabilir.
(3) Yoğunlaştırılmış çalışma şeklinde çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi her çalışma günü için aynı olmalıdır. Çalışma saatleri sabitlenen memurlar bir sonraki sözleşme dönemine kadar bu süreleri değiştiremezler ve “Çalışma Saatleri Çizelgesi” doldurulması zorunludur.

Yoğunlaştırılmış Çalışma Şekilleri

MADDE 19- (1) Hesaplama dönemi haftalık veya iki haftalık olmak üzere memurların seçebilecekleri yoğunlaştırılmış çalışma şekilleri sırasıyla şunlardır:
a) 9/80 çalışma saati: Memurun iki haftada dokuz gün seksen saat çalışıp, ikinci haftada bir günü izin olarak kullanmasıdır.
b) 4/40 çalışma saati: Memurun haftada dört gün kırk saat çalışıp, bir günü izin olarak kullanabilmesidir.
c) 4/36-1/4 çalışma saati: Memurun haftada dört günü günde dokuz saatten otuz altı saat ve bir yarım günü dört saat çalışarak kalan yarım günü izin olarak kullanabilmesidir.

Yoğunlaştırılmış Çalışma Şekilleri Arası Geçiş

MADDE 20- (1) Memurlar bir çalışma takviminde yılda dört defa aşağıda belirtilen üç aylık periyotlarla iki hafta öncesinden yetkili amirine bildirmek ve uygun bulunması kaydıyla üçüncü fıkrada belirtilen yoğunlaştırılmış çalışma şekilleri arasında geçiş yapma hakkına sahiptir.
· Ocak-Mart
· Nisan-Haziran
· Temmuz-Eylül
· Ekim-Aralık

Uzaktan Çalışma Esasları

MADDE 30- (1) Uzaktan çalışmada memurlar çalışmalarını, kurumun çalışma ortamı dışında, kanuni günlük veya haftalık çalışma sürelerine bağlı kalmaksızın bilişim sistemi üzerinden yürütür. Ancak, bir projenin gerçekleştirilmesi ya da geçici süreli bir görevin yerine getirilmesi amacıyla tayin edilen sürede teslim edilmek kaydıyla yetkili amir tarafından verilen görevler uzaktan çalışma kapsamında bilişim sistemi kullanılmadan da yerine getirilebilir.
(2) Uzaktan çalışmanın ne kadar süreyle, haftada kaç gün ve nasıl yapılacağı hususlarını yetkili amir ile memur birlikte belirler. Memurlar, haftanın hangi günlerinde uzaktan çalışacaklarını bir hafta önceden yetkili amire bildirir. Yetkili amir, memurların uzaktan çalışacakları günleri hizmet ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak koordine eder ve memurların talep etmeleri halinde uzaktan çalışma yapılacak günleri değiştirebilir.
(3) Uzaktan çalışma yurt içi veya yurt dışında yürütülebilir. Ancak, kurumlar uzaktan çalışılacak yer konusunda coğrafi olarak sınırlama getirebilir.
(4) Uzaktan çalışma için gerekli donanım kurumlar tarafından temin edilir, bakım ve onarımı yapılır. Memur kendi donanımını kullanmak isterse, aksi kararlaştırılmadığı müddetçe bakım ve onarımından kendisi sorumludur. Engelli çalışanların uzaktan çalışmayı yürütmesini sağlamak için ilave donanıma ihtiyaç olduğu takdirde temin edilmesi, bakımı ve onarımından Kurum sorumludur.
(5) Uzaktan çalışmada memur yetkili amiriyle, elektronik belge yönetim sistemi, e-posta, video konferans veya telefon yoluyla yetkili amiriyle iletişim kurabilir. Gerektiği takdirde yetkili amir uzaktan çalışma yapılan ortam ve memuru denetleyebilir.

Kısmi Zamanlı Çalışmaya İlişkin Esaslar

MADDE 33- (1) Kısmi zamanlı çalışma, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç veya engelli bakım yükümlülüğü bulunan memurlar bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla yazılı başvuruda bulunmaları üzerine, bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde kanuni çalışma sürelerinden daha az süreyle çalışmalarını yürütürler.
(2) Bu çalışma şeklinde çalışma saatleri kalıcı bir şekilde azaltılabildiği gibi geçici süreli de azaltılabilir.
(3) Memurlar anne, baba, eş, çocuk veya kardeşlerinin kaza veya geçirdiği bir hastalık neticesinde belirli bir süre tedaviye ihtiyaç duyması nedeniyle ya da yaşlı ve bakıma muhtaç anne veya babaları için yılda en fazla iki ay süreyle günde beş saat çalışır.
(4) İlgili mevzuatına göre alınmış geçerli engelli sağlık kurulu raporuna göre;
a) % 40 ile % 90 arasında engellilik oranına sahip bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş veya çocukları bulunan ve memurlar günde altı saat süreyle,
b) % 90 ve üzerinde engellilik oranına sahip bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş veya çocukları bulunan memurlar günde beş saat süreyle,
çalışır.
(5) Memurlar çalışma sürelerini, öğle dinlenme süresinde de çalışarak tamamlayabilir.
(6) Kısmi zamanlı çalışma şeklinde çalışılacak sürelerin gün içerisindeki dağılımını memurun tercihi dikkate alınarak yetkili amir belirler.
(7) Kanuni günlük çalışma süresinin bir saat öncesi ile öğle dinlenme arasının başlangıcı veya öğle dinlenme arasının bitişi ile kanuni günlük çalışma süresinin bitişinin bir saat sonrası arasında olmak kaydıyla memurun günlük çalışma süresine ilişkin iki tercih hakkı bulunmaktadır.

Akademik Eğitim Amaçlı Çalışma Esasları

MADDE 44- (1) Memurlara üniversitelerde veya eğitim enstitülerinde yüksek lisans veya doktora eğitimleri için eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere, durumlarını belgelendirmek ve yazılı başvuru yapmak kaydıyla haftada en fazla üç gün günde iki saat veya haftada en fazla iki gün günde üç saate kadar izin verilir.
(2) İzin verilecek gün ve saatler ile bu izinlerin hangi günler ve saatlerde telafi edileceğine ilişkin “Çalışma Saatleri Çizelgesi”nin doldurulması gereklidir.
(3) Telafi edilecek çalışma saatleri kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden iki saat önce başlar ve bitme saatinden üç saat sonra sona erer. Öğle dinlenme süresi yetkili amirin onayı ile izinlerin telafisi için kullanılabilir.
(4) Akademik eğitim amaçlı çalışmadan faydalanan memurların diğer esnek çalışma şekillerinden faydalanma hakkı yoktur.